Corporate governance

Hallinnointi

Avidly Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lakeja, Avidly Oyj:n (’Yhtiö’) yhtiöjärjestystä ja Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä. 

www-sivut

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa investors.avidlyagency.com. 

Myös yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosikatsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta. 


Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa. 

Lue lisää: Yhtiöjärjestys

Lue lisää: Valtuutukset


Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin tarvittaessa äänestämällä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa poissa äänestyksestä ratkaistaan päätös arvalla. 

Avidly Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.10.2022 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme. Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on John-Matias Uuttana.

Lue lisää: Hallitus

 


Toimitus-
johtaja

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. 

Jesse Maula on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020 alkaen. 

Lue lisää: Hallitus ja johto


Johtoryhmä

Avidly Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtävät käsittävät muun muassa konsernin strategisen suunnittelun sekä talouden, myynnin ja merkittävien liiketoiminnan päätösten tekemisen sekä konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen. 

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa käsitellään strategista suunnittelua.

Konsernin johtoryhmässä oli vuoden 2021 lopussa seitsemän jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna. 

Lue lisää: Johtoryhmä

Päivitetty viimeksi
1. marraskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.