← OSAKKEET

Voimassa olevat valtuutukset

Valtuutus yhtiön
omien osakkeiden hankkimiseksi

Avidly Oyj:n 13.4.2021 järjestetty varsinainen yhtiökokous valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 529 000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yllä olevan valtuutuksen nojalla Avidly Oyj:n hallitus päätti 23.12.2021 aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Yhtiö hankki Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 3.1.2022–7.1.2022 välisenä aikana yhteensä 19 650 omaa osakettaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 5,0860 euroa ja kokonaisarvo 99 938,97 euroa. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 30 123 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa noin 0,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista,
joka sisältää
omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Avidly Oyj:n 13.4.2021 järjestetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 587 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.


Päivitetty viimeksi
9. tammikuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.