_Sijoittajat
Osakeannit ja valtuutukset

Voimassa olevat valtuutukset

Avidly Oyj:n nimi oli aikaisemmin Zeeland Family Oyj. Valtuutusten ja vanhojen osakeantien osalta nimeä ei ole selvyyden vuoksi muutettu takautuvasti. 

Voimassa olevat valtuutukset

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2019 valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 236 877 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Ajantasaiset tiedot omista osakkeiden ostoista löytyvät yhtiötiedotteista.

Valtuutus päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kumoa voimassaolevaa yhtiön hallitukselle 31.8.2018 annettua valtuutusta enintään 800 000 uuden yhtiön osakkeen antamiseen suunnatusti maksutta Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Valtuutus päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, Avidly AB:n koko osakekannan hankinnan mahdollisen lisäkauppahinnan maksamiseksi

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 31.8.2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta Avidly AB:n osakkeenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 800 000 osaketta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus on muutoin oikeutettu päättämään kaikista suunnatun osakeannin ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti eikä se peruuta aiempia annettuja osakeantivaltuutuksia.