← Taloudellinen tieto

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernin perustiedot

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuului noin 240 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa vuoden 2021 lopussa.

Konsernin emoyhtiö on Avidly Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki, kotivaltio on Suomi ja sen rekisteröity osoite on Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

Avidly Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.3.2022 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2021 voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRICtulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, ellei näissä laatimisperiaatteissa ole muuta mainittu.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Konsernitilinpäätöksessä on käytetty IFRS 1-standardin ensilaatijalle sallimia helpotuksia ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin yritysostoihin. Muilta osin IFRS 1-standardin sallimia helpotuksia ei ole käytetty.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvoihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa sekä tekemään arvioita esimerkiksi poistoaikoihin ja arvonalentumistestauksiin.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset. Mahdollisten arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Avidly-konsernissa keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät liittyvät yritysten yhteenliittymissä hankittujen kohteiden varojen ja velkojen käyvän arvon määrittämiseen, hankintamenon allokointiin hankitun kohteen taseeseen kirjaamattomille varoille sekä liikearvon ja rajoittamattoman pitoajan omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen testaamiseen. Vaihto-omaisuuden arvostamiseen liittyy arviota ja harkintaa erityisesti varaston epäkuranttiuden osalta.

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Lisätietoja kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetietojen kohdassa 13 ”Aineettomat hyödykkeet”.

Osakeperusteisiin maksuihin, erityisesti arvioon niiden osakkeiden määrästä joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson (ansaintajakson) lopussa, liittyy arvionvaraisuutta.

Yhdistelyperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Ne kirjataan yleensä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta uudelleen. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneen liikearvon käsittelyä kuvataan kohdassa ”Liikearvo”.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina.

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa yli 20 %:a yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa.

Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nollaarvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat voitot ja tappiot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, jos liiketapahtuma antaa viitteitä luovutetun omaisuuserän arvonalentumisesta. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyrityksen tilikauden tuloksesta esitetään ennen liikevoittoa. Vastaavasti konsernin osuus osakkuusyrityksen muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä tilikausilla 2015–2021.

Avidly-konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

Segmentti-informaatio

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, Suomi ja Muut maat.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Tilinpäätöshetkellä saamiset ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisen aiheuttamat kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot välillisillä veroilla ja alennuksilla oikaistuna. 

Myyntituotot tuloutetaan kerralla kun palvelu on suoritettu ja määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. Määräysvallan katsotaan siirtyneen kun konsernilla on oikeus saada maksu suoritetusta palvelusta, riskit ja hyödyt ovat palveluiden osalta siirtyneet asiakkaalle ja asiakas on hyväksynyt palvelun. 

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään mm. käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja liiketoiminnan luovutuksista saatavat tuotot.

Työsuhde-etuudet

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Avidly -konsernin lakisääteiset ja vapaaehtoiset eläkejärjestelmät ovat maksupohjaisia. 

Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä eläkemaksut suoritetaan eläkevakuutusyhtiölle. Suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. 

Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on kannustinjärjestelyjä, joissa maksut suoritetaan oman pääoman ehtoisina instrumentteina. 

Järjestelyissä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon raportointipäivänä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan oikeuden syntymisajanjakson aikana. Järjestelyjen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. 

Osakkeiden raportointihetkellä määritetty kulu perustuu konsernin arvioon niiden osakkeiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan sekä oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. 

Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on esitetty liitetietojen kohdassa 21 ”Osakeperusteiset maksut”. 

Liikevoitto

Konserni on määritellyt liikevoiton seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna varastonmuutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut ja osuus osakkuusyritysten tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. 

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulut muodostuvat kauden verotettavaan tuloon perustuvista veroista ja laskennallisista veroista. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät rahoitusleasingin käsittelystä sekä myynnin tuloutuksen ja keskeneräisen työn jaksotuseroista. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvon arvonalentumisesta ei kirjata laskennallista veroa. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä verokantoja, jotka on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään mennessä. 

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennallinen verosaamisen voi hyödyntää, tätä menettelyä on sovellettu verotuksessa vahvistettujen tappioiden laskennallista verosaamista laskettaessa. Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisesti. 

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat toisistaan siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvolliselta, jotka aikovat kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään tai realisoida saamiset ja suorittaa velat samanaikaisesti. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Muut kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet, kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi niiden syntyhetkellä. 

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat koneista ja kalustosta. Niistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti 3–5 vuodessa. 

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. 

Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti konserniaktiiva on laskettu hankintahinnan ja tytäryrityksen oman pääoman erotuksena ja kohdistettu niille tytäryrityksen omaisuuserille, joista eron on katsottu johtuvan. IFRS-tilinpäätöksessä hankitun tytäryrityksen yksilöitävissä olevat varat ja velat on arvostettu hankinta-ajankohdan käypään arvoon, jolloin liikearvon osuus yleensä pienenee. Konsernitilinpäätöksessä on sovellettu IFRS 3 -standardia takautuvasti. IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetkellä arvonalentumisen varalta. Testaus ei johtanut arvonalentumiskirjauksiin avaavassa IFRS-taseessa. 

Muut aineettomat hyödykkeet 

Liiketoimintojen yhdistämisessä on hankintahinnan ja tytäryritysten oman pääoman erotuksesta osa kohdistettu asiakassuhteille, jotka poistetaan 5 vuoden tasapoistoina. 

Arvonalentumiset

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan säännöllisesti mahdollisten arvonalentumisen viitteiden havaitsemiseksi. Jos viitteitä arvonalentumisesta havaitaan, määritetään omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Se testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistappio syntyy, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää omaisuuserän kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. 

Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa, toiseksi vähentämään tasasuhteisesti muita yksikön omaisuuseriä. 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään niin, että se on joko käypä arvo vähennettynä hyödykkeen myynnistä aiheutuvilla menoilla tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa sellaisten diskonttauskorkojen perusteella, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin, paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistappio peruutetaan, jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää määritettäessä käytetyt arviot ovat muuttuneet. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvoksi, jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. 

Vuokrasopimukset

Avidly-konsernissa sovelletaan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia, jonka seurauksena konsernissa kirjataan taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Tuloslaskelmaan kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneiden vuokrakulujen tilalle korkokulut ja poistot. 

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu keskeneräisestä työstä, joka on arvostettu muuttuviin menoihin siten, että keskeneräisen työn arvo ei ylitä siitä saatavaa nettorealisointiarvoa. Nettorealisointiarvo on vaihto-omaisuuden arvioitu myyntihinta, joka saadaan tavanomaisessa liiketoiminnassa ja josta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 

Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät arvostetaan IFRS 5 -standardin mukaisesti kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon, vähennettynä menoilla, joiden arvioidaan syntyvän hyödykkeen myynnistä. Kun omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai luovutettavien erien ryhmäksi, siitä ei tehdä poistoja. Myytävänä olevaksi luokiteltu pitkäaikainen omaisuuserä sekä luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omaisuuserät esitetään taseessa oman eränään. Myös velat, jotka liittyvät luovutettavina olevien erien ryhmään esitetään taseessa omana eränään. 

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää IFRS 5:n mukaiset lopetetun toiminnon luokittelukriteerit. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. 

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä IFRS 5 -standardissa tarkoitettuja lopetettuja toimintoja eikä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä. 

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset arvostetaan hankintamenoon, ja niistä kirjataan arvonalentumisena saamiset, joista ei arvioida kertyvän tulevaisuudessa tuottoa. Yhtiön johto arvioi käytössä oleviin tietoihin perustuen asiakkaan kyvyn suorittaa velvollisuutensa ja arvioi luottotappion määrän, jos on todennäköistä, ettei koko summaa voida periä. 

Rahoitusinstrumentit

Konsernin rahoitusvarat on arvostettu ja luokiteltu IFRS 9 -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon laajan tuloksen kautta ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä rahoitusvarojen sopimusperusteisten rahavirtaominaisuuksien perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat ehdollisia kauppahintasaatavia ja johdannaisinstrumentteja. Ehdolliset kauppahintasaatavat syntyvät yritysjärjestelyissä. Kauppahintasaatavat ja johdannaisinstrumentit merkitään syntyessään taseeseen käypään arvoonsa ja arvostetaan uudelleen tilinpäätöshetkellä.

Ehdollisten kauppahintasaatavien käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Ehdollisten kauppahintasaatavien ja -velkojen arvonmääritys perustuu arvioitujen vastaisten rahavirtojen diskontattuihin arvoihin. Arvonmääritys tehdään jokaisena raportointipäivänä perustuen kauppasopimusten mukaisiin ehtoihin. Johto arvioi ehtojen toteutumista jokaisena raportointipäivänä.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin sisältyvät myyntisaamiset sekä muut saamiset. IAS 39 mukaisesti nämä erät sisältyivät erään lainat ja muut saamiset. Myyntisaamiset ja sopimuksiin perustuvat omaisuuserät kirjataan pois taseesta lopullisina luottotappioina, kun niistä ei voida kohtuudella odottaa saatavan maksua. Viitteitä siitä, ettei maksua voida kohtuudella odottaa, ovat velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuoritusten viivästyminen yli 180 päivää. Myyntisaamisista ja sopimuksiin perustuvista omaisuuseristä johtuvat arvonalentumistappiot esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa kuluissa. Yhtiö luokittelee käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettaviksi noteeraamattomat osakkeet, jolloin käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto tai tappio kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, eikä niitä luokitella tulosvaikutteisiksi osakkeiden myynnin yhteydessä. Osakkeista saatavat osingot kirjataan rahoitustuottoihin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. 

Varaukset ja ehdolliset velat

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset voivat liittyä toimintojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, oikeudenkäynteihin ja veroriskeihin. Liitetietona esitettävä ehdollinen velka on joko aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka realisoituminen on epävarmaa, tai olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai jonka suuruutta ei pystytä määrittämään luotettavasti. 

Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

Vuonna 2021 ei ole tullut voimaan sellaisia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla olisi ollut vaikutusta Avidly-konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

Konserni ei ole tunnistanut tilinpäätöshetkellä sellaisia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla olisi vaikutusta Avidly-konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin. 

Päivitetty viimeksi
30. maaliskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.