← Hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous 2022


Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 30.3.2022 kello 10:00 alkaen. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Lisäksi yhtiökokous  hyväksyi hallituksen sekä eräiden osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset sellaisenaan.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Virtuaalinen tilaisuus sijoittajille

Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2022 klo 11:30 Avidly Oyj järjesti osakkeenomistajilleen virtuaalisen tilaisuuden, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Tilaisuus oli avoin myös muille kuin osakkeenomistajille.

Tapahtumassa esitettiin yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus Avidlyn tilikaudesta 2021 ja tämänhetkisestä strategiasta.

Tilaisuus ei ollut osa varsinaista yhtiökokousta eivätkä kysymykset olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

VIRTUAALISEN TILAISUUDEN ESITYS (PDF) 
TILAISUUDEN VIDEOTALLENNE 

Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro alkaa kohdasta 02:48 ja se on englanniksi. Tilaisuus on muuten suomeksi.

 

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät

 • 4.3.2022: Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan
 • 4.3.2022:  Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja yhtiökokouskutsu saatavilla Avidlyn internetsivuilla
 • 11.3.2022: Yhtiön tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus saatavilla yhtiön internetsivuilla
 • 14.3.2022 klo 12.00: Määräaika vähintään 1 % yhtiön osakkeista omaavien osakkeenomistajien vastaehdotuksille

  Osakkeenomistajat eivät esittäneet vastaehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle

 • 15.3.2022 klo 12.00: Ilmoittautuminen ja äänestäminen alkavat
 • 17.3.2022 klo 16.00: Kysymysten toimittaminen Avidlylle päättyy
 • 18.3.2022: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 22.3.2022: Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Avidlyn internetsivulla

  Päivitys 22.3.2022: Osakkeenomistajat eivät esittäneet kysymyksiä varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • 24.3.2022 klo 10: ilmoittautuminen ja äänestäminen päättyvät 
 • 25.3.2022: Hallintarekisterissä olevien osakkeenomistajien merkitseminen tilapäiseen omistusrekisteriin
 • Arviolta 25.3.2022: Avidly lähettää osallistumislinkit virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan
 • 30.3.2022 klo 10: Varsinainen yhtiökokous alkaa
 • 30.3.2022 klo 11.30-12.30: Osakkeenomistajien virtuaalinen tilaisuus
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2022 klo 10:00 mennessä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 15.3.2022 klo 12:00 - 24.3.2022 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.3.2022 klo 12:00 - 24.3.2022 klo 10:00 välisenä aikana seuraavasti:

a) Yhtiön internetsivujen kautta

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut pyydetyt tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Avidlyn yhtiökokouksen internet-sivuilla https://investors.avidlyagency.com/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.3.2022 klo 12:00 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta katso Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja -osio.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa ohjeistetulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja on saatavilla 15.3.2022 alkaen Yhtiön internetsivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle alkuperäisinä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2022 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Vastaehdotukset ja kysymykset yhtiökokoukselle
Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Avidly Oyj:n kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Avidlylle sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 14.3.2022 klo 12:00 mennessä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi kokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut ennakkoäänet jätetään ottamatta huomioon. Avidly julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä internet-sivuillaan https://investors.avidlyagency.com/ viimeistään 15.3.2022.

Kysymykset 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 17.3.2022 klo 16.00. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla tällä internet-sivulla 22.3.2022.

Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten ja/tai vastaehdotusten toimittamisen yhteydessä.

Suomi.fi-valtuuttamispalvelu

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

Päivitetty viimeksi
31. maaliskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.