← Hallinnointi

Ylimääräinen yhtiökokous 2022


Avidly Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.10.2022 kello 10:00 alkaen Avidly Oyj:n kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 9:30.

Kutsu koskee osakkeenomistajia, jotka ovat ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.9.2022 rekisteröityneet osakkeenomistajiksi ja siten oikeutettuja osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat, joille tarjouksen mukainen vastike on maksettu, eivät ole osakkeenomistajia enää ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä.

Anton Holding II Oy, joka tekemänsä ostotarjouksen toteuttamisen myötä tulee omistamaan yli 90 % Avidly Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on pyytänyt hallitusta tekemään tällaisen esityksen.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Anton Holding II Oy, joka tekemänsä ostotarjouksen toteuttamisen myötä tulee omistamaan yli 90 % Avidly Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on pyytänyt hallitusta tekemään tällaisen esityksen.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan John-Matias Uuttana, Hampus Nestius ja Philip Enckell toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa myös, että nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anton Holding II Oy, joka tekemänsä ostotarjouksen toteuttamisen myötä tulee omistamaan yli 90 % Avidly Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on pyytänyt hallitusta tekemään tällaisen esityksen.

9. Kokouksen päättäminen

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.9.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.10.2022 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • kirjeitse osoitteeseen Avidly Oyj, Vastaanotto, Konepajankuja 1, 00510, Helsinki;
  • sähköpostitse egm@avidlyagency.com; tai
  • puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Avidly Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Avidly Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.9.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.10.2022 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Avidly Oyj, Vastaanotto, Konepajankuja 1, 00510, Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Avidly Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.9.2022 yhteensä 5 369 660 osaketta, joista Avidly Oyj:n hallussa on 30 123 osaketta.  Muut kuin Avidly Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Päivitetty viimeksi
29. syyskuuta, 2022

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.