← Hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous 2021


Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 13.4.2021 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Virtuaalinen tilaisuus sijoittajille


Yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2021 klo 11:30 alkaen Avidly Oyj järjestää osakkeenomistajilleen virtuaalisen tilaisuuden, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta eivätkä kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Lisätietoa virtuaalisesta tilaisuudesta sivun alaosassa

Tärkeät päivämäärät
 • 18.3.2021: Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan
 • 19.3.2021: Yhtiökokouksen materiaalit saatavilla yhtiön internetsivuilla
 • 23.3.2021 klo 12.00: Määräaika vähintään 1 % yhtiön osakkeista omaavien osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 • 24.3.2021 klo 12.00: Ilmoittautuminen ja äänestäminen alkavat
 • 30.3.2021: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 30.3.2021 klo 16.00: Kysymysten toimittaminen Avidlylle päättyy
 • 1.4.2021: Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Avidlyn internetsivulla

  Päivitys 1.4.2021: Osakkeenomistajat eivät esittäneet kysymyksiä varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • 7.4.2021 klo 10: ilmoittautuminen ja äänestäminen päättyvät 
 • 8.4.2021: Hallintarekisterissä olevien osakkeenomistajien merkitseminen tilapäiseen omistusrekisteriin
 • Arviolta 9.4.2021: Avidly lähettää osallistumislinkit virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan
 • 13.4.2021 klo 13: Varsinainen yhtiökokous alkaa
 • 13.4.2021 klo 11.30-12.30: Osakkeenomistajien virtuaalinen tilaisuus
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10:00 mennessä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 24.3.2021 klo 12:00 - 7.4.2021 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 24.3.2021 klo 12:00 - 7.4.2021 klo 10:00 välisenä aikana seuraavasti:

a) Yhtiön internetsivujen kautta täällä 

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut pyydetyt tiedot.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Avidlyn yhtiökokouksen internet-sivuilla https://investors.avidlyagency.com/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.3.2021 klo 12:00 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta katso Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja -osio.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa ohjeistetulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle alkuperäisinä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Vastaehdotukset ja kysymykset yhtiökokoukselle
Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Avidly Oyj:n kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Avidlylle sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 23.3.2021 klo 12:00 mennessä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi kokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut ennakkoäänet jätetään ottamatta huomioon. Avidly julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä internet-sivulla viimeistään 24.3.2021.

Kysymykset 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 30.3.2021 klo 16.00. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla tällä internet-sivulla 1.4.2021.

Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten ja/tai vastaehdotusten toimittamisen yhteydessä.

Päivitys 1.4.2021: Osakkeenomistajat eivät esittäneet kysymyksiä varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Virtuaalinen osakkeenomistajien tilaisuus yhtiökokouksen jälkeen

Yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2021 klo 11:30 alkaen Avidly Oyj järjestää osakkeenomistajilleen virtuaalisen tilaisuuden.

Tapahtumassa esitetään yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus Avidlyn tilikaudesta 2020 ja tämänhetkisestä strategiasta. Yhtiön hallituksen ja muun johdon edustajien esitysten jälkeen osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen tilaisuudelle varatun ajan puitteissa. Tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta eivätkä esitettävät kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Halutessaan osakkeenomistaja voi ilmoittautua pelkästään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella järjestettävään virtuaaliseen tilaisuuteen agm@avidlyagency.com kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy yhtiökokousilmoittautumisen päättyessä. Ilmoittautumisen päätyttyä tilaisuuteen ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetään sähköpostitse linkki, jota kautta tilaisuutta voi seurata.

Tallenne

Tilaisuuden nauhoitus julkaistaan tällä sivulla tilaisuuden päätyttyä.

Päivitetty viimeksi
1. huhtikuuta, 2021

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.